داستان نی //شبــی دیدم کـنار بوســــتانی /فتاده یک نی از دست شبانی | بلاگ

داستان نی //شبــی دیدم کـنار بوســــتانی /فتاده یک نی از دست شبانی

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

داستان نی //پند

شبــی دیدم کـنار بوســــتانی /فتاده یک نی از دست شبانی

 نشستم باتأنی درکنـــــــــارش/     گرفتم از رخش گرد وغبارش

 نهادم بر لبش لبهای لرزان/   دمیدم بر درونش آه سوزان

 ز سوز آه من ، نی ناله ها کرد /بصحرا شور و غوغایی  بپا کرد …

 بنال ای نی ، که دنیا را بقا نیست /چو آرامش دراین دارفـنا نیست

بنال ای نی ، نماند جاودانه/بجز عشق و نوای عاشقانه

بنال ای نی بلحن نای داوود/که هرنالیدش ذکر خدا بود

بنال ای نی، که یار دلربا رفت/نمی دانم  که ازپیشم کجارفت

بیا تا از پیش با هـم بگردیـم/که هر دو آشنا با آه و دردیم

 بنال ای نی ، که یارم زار و خسته/به پشت پرده ی غیبت نشسته

بنال ای نی، به هرصبح وبه هرشام/چو تنها اشک ریزد آن  دلآرام

بنال ای نی که شب غرق سکوت است /خیالش می برد هوش من از دسـت
بنال ای نی ، که ابر پاره پاره/چو قایق هاست بر دریا کناره

روم امشب ، بر آن قایق نشینم/مگر یار خود از آن جا ببینـم

 بنال ای نی ، ز غمهایم گذر کن/کـه تـنـها ناله بر آن منتظــر کن

بنال ای نی ، تو با شب زنده داران/بـه شـبـــهای دل انــگیــز بــهـاران

بنال ای نی که نا محرم به خواب است/دعـا در خلـوت شـب مستجـاب است
بنال ای نی ، چو لغزد عکس مهتاب/بـروی صـفحــه ی لــغزنــــده ی آب

بنال ای نی ، که بر دل افکند شور/نــوای نا شــناس مرغـــی از دور

 بنال ای نی ، که یارم در نماز است/سراپا نـازو در حـــال نــیـــاز است

بنال ای نی ، که بس آزرده ام من/که رد پای او گــــم کــــرده ام من

نشانم ده حریم « سامرا» را/مگر پیـدا کنم آن دلـــربـــــا را

بنال ای نی ، که باز افکنده رعشه/نســـیم بــاغ ، بر ســاق   بنفشه

نهاده  سر به زانو ، بر لب جو/زشبنم ، اشکها بر عارض  او

مگراو هم چو من کم کرده یارش/روم یــک لـحظه بنشـینم کنارش

بنال ای نی، گل بی خار من کو؟/نشینم ، چون بنفشــه بر لب جو

مگر عکس رخش در آب بینم/دگــر اورا مگر در خواب بینم

که من  آ لوده ام او پاک و معصوم/از این رو گشته ام نا کام و محروم

بنال ای نی  ، که آوای شب آهنگ/زند بر قلب  زار  عاشـــقان چنگ

میان شا خه های بیـــد مجنون/ز بس نالد ز منقارش چکد خون

لــب آب است و آوای وزغ ها/منم ، در فکر او ، بنشسته تنها

بـریزد چتـر انــبــــوه در خــــتــان/که رقصند از نسیمی همچو مستان

بـروی ســـبزه ها آرام گیرم/مگر یک لحظه آرامش پذیرم 

مگر در خواب گیرم دامن او/بپرسم جایگاه و مسکن او

 تو ای دلـــدارنا پــیـــدا کــجایـــی؟/کجایی ؟ ای گل زهرا (س) کجایی؟

نســـیم باغ ، با عـطـر اقــا قی/همی گوید که دنیا  نیست با قی

بنال ای نی ، گذر گاه است این جا/گذر گــاه و ســر راه اســت این جا

مـــگر یار من از ایــن جا گـذشته ؟/که باغ از عطر او مد هوش گشته

 بنال ای نی ،که این دنیا سراب است/بنــــای زنـــد گـانــی ها بر آب اســت
 
که می گوید در این باره سخن ها/نسیـــم  رهــــگذر بـا نــارون ها …

بنال ای نی ، چو آید بوی نر گس/بخوبی عـطر اورا می کنم حــس

چو جانم دوست دارم جــستــجویش/گلی گم کرده ام ، این جاست بویش

چو عطرش با گل نرگس در آمیخت/ز شور و صـل او قـلبم فـرو ریخـت

که رد پایی از دلـدارم این جاست/نشانی از گل بی خارم این جاست

بنال ای نی ، هماهنگ  دل من/به آه و ناله حل کن مشکل من

بپای هــر گلــی در بـــاغ و بســـتان/بنال ای نی ، چو من از داغ هجران 

خدایا در فراقـــش نالــه تا کـی؟/بسینه داغ ها ، چون لاله تا کی؟

 نه من تنها، زهجرانش پریشان/که باشند عالمی  پابنــد ایشـــان

گرفتاران گیسویش  جهانی است/کمند زلف او چون آسمانی است

بنال ای نی ، ببـاغات مـدینه/که پنهان آتشی دارم به سینه

چه خوش آید به گوشم نغمه ی حور/تو گویی سـایه اش می بینــم از دور
مگر ، می گردد آن یار دل آرا/بدور قبر نا پید ای  زهرا «س» …

خدایا ، راز ها در پرده تا کـی؟/زغیبت ، قلب ها آزرده تا کی؟

بنال ای نی، بگو باشور و فریاد/که یا مهدی جهان پر شد ز بیداد

کجایی ؟ ای گل زهرا کجایی؟/تو ای مهر آفرین، لطف خدایی

بشر را ذکر حقّ ،از یاد رفـته/ز باطل ، زندگی ، بر باد رفته

بجان هم فتاده نسل آدم/همه جنگ است و خونریزی دمادم 

دگــر فکر تعاون در بشـر نیسـت/کسی را از کسی دیگر خبر نیست

در این عصر اتم ، گمــراه مردم/همه ، نا مهربان  ، دور از ترحم 

همه ، بی روح و بی ایمان و مرده/بــدین دنــیـای فانــی دل ســپرده

بیا، ای  یا ر  انسان های خسته/تسلـــی بخش دل های شکســـته

بیـــــا ، خود چاره ی بیچارگان باش/فــروغ کــلــبــه ی آوارگـــان بــا ش 

بیا ، تا قــلب ها آرام گــیرد/پریشان عالمی سامان پذیرد

بنال ای نی، شب هجران سحر کن/فــغـــان از غـیـبـت آن منتـظـر کن

من و نی ، ناله کردیم و شفق زد/شبـی از دفــتـر عمــرم ورق زد

شبان آمد ، که نی گیرد ز دستم/لب از نی بر گر فتم ، دم ببستم
مبادا راز

جمع آوری و ویرایش قاسم جناتیان قادیکلایی

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت: 12:04